"உனக்கு வந்தா ரத்தம், எனக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா" இதற்கு ஆங்கிலத்தில் மரபுத்தொடர் ஏதேனும் உள்ளதா? Meaning | English-Tamil meaning finder Dictionary

"உனக்கு வந்தா ரத்தம், எனக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா" இதற்கு ஆங்கிலத்தில் மரபுத்தொடர் ஏதேனும் உள்ளதா?

இருக்கிறது. சிறு வேறுபாடுடன்:

"What is sauce for the goose is sauce for the gander."

இதன் பொருள்: "பெண் வாத்திற்கு சாறு என்றால் ஆண் வாத்திற்கும் சாறு தான்."
அதாவது, ஒரு வாத்து இன்னொரு வாத்திடம் வடிவேல் போல் பேசினால், "உனக்கு சாப்பிட சாறு, எனக்கு சாப்பிட சேறா?

இதுபோன்ற‌ தொடர்கள்

மாமியார் உடைத்தால் மண் குடம். மருமகள் உடைத்தால் பொன்குடமா?
உனக்குச் சுவையான புலால் உணவு, எனக்கு, கேவலம், மரக்கறி உணவு - எனப் பொறாமைப்படுதலே அது!

© Tamilgod.org  2012-2020

English - Tamil Word Meaning Finder. English-Tamil Phrases Translation, meanings and explanation.

English to Tamil Meaning Finder