தேவையற்ற‌ பண்ணு கலந்த‌ த‌மிழ் வார்த்தைகள் சில‌ Meaning | English-Tamil meaning finder Dictionary

தேவையற்ற‌ பண்ணு கலந்த‌ த‌மிழ் வார்த்தைகள் சில‌

"பண்ணு" என்ற சொல்லுடன் சேர்த்து கூறப்படும் த‌மிழ் வார்த்தைகள் சிலவற்றை இப்பக்கத்தில் பார்க்கலம்.
சரியான தமிழ் பேச விடாமல், ஆங்கிலச் சொல் கலந்து கூறப்படும் ஒரு வார்த்தை "பண்ணு". இப்படி பல நூறு வார்த்தைகளை சொல்லலாம்.

Open பண்ணு திற‌
Cross பண்ணு கட‌
Walk பண்ணு நட‌
Start பண்ணு தொடங்கு
Call பண்ணு அழை
Close பண்ணு மூடு
Lift பண்ணு தூக்கு
Meet பண்ணு சந்தி
Drive பண்ணு ஓட்டு
Press பண்ணு அழுத்து
Upload பண்ணு பதிவேற்று
Stop பண்ணு நிறுத்து

© Tamilgod.org  2012-2020

English - Tamil Word Meaning Finder. English-Tamil Phrases Translation, meanings and explanation.

English to Tamil Meaning Finder