சிங்கங்களின் குழுவை என்னவென்று அழைப்பது? Meaning | English-Tamil meaning finder Dictionary

சிங்கங்களின் குழுவை என்னவென்று அழைப்பது?

சிங்கங்களின் குழு பெண் சிங்கங்கள் சார்ந்த குழு மற்றும் ஆண் சிங்கங்கள் சார்ந்த குழு என‌ இரண்டாகப் பிரிக்கலாம்.

பெண் சிங்கங்களின் குழு: பெண் சிங்கங்கள் சார்ந்த குழு Pride என அழைக்கப்படுகிறது. இதில் 15 முதல் 20 உறுப்பினர் வரை காணப்படுவர்.

ஆண் சிங்கங்களின் குழு: ஆண் சிங்கங்கள் சார்ந்த குழு Coalition என அழைக்கப்படுகிறது. இதில் 10-க்கும் குறைவான உறுப்பினர்களே காணப்படுவர்.

© Tamilgod.org  2012-2020

English - Tamil Word Meaning Finder. English-Tamil Phrases Translation, meanings and explanation.

English to Tamil Meaning Finder