கற்பனைக்கு எட்டாத ஒன்று என்பதற்கான ஆங்கில பதம் என்ன? Meaning | English-Tamil meaning finder Dictionary

கற்பனைக்கு எட்டாத ஒன்று என்பதற்கான ஆங்கில பதம் என்ன?

Unimaginable, inconceivable, beyond imagination

எ.கா.
How the world would look like in the next 1000 years is simply unimaginable. = இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளில் உலகம் எப்படி இருக்கும் என்பது கற்பனைக்கு எட்டாதது.

© Tamilgod.org  2012-2020

English - Tamil Word Meaning Finder. English-Tamil Phrases Translation, meanings and explanation.

English to Tamil Meaning Finder