ஆண் உறுப்பு மற்றும் பெண் உறுப்பை ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு அழைப்பார்கள்? Meaning | English-Tamil meaning finder Dictionary

ஆண் உறுப்பு மற்றும் பெண் உறுப்பை ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு அழைப்பார்கள்?

ஆணுறுப்பை ஆங்கிலத்தில் Male genitalia, Penis என்றும் பெண்ணுறுப்பை Female genitalia, Vagina என்றும் அழைப்பார்கள்.

© Tamilgod.org  2012-2020

English - Tamil Word Meaning Finder. English-Tamil Phrases Translation, meanings and explanation.

English to Tamil Meaning Finder