அரிவாண்மணை

விட்டில் காய்கறிகளை வெட்ட பயன்படுத்தப்படும் கூரிய வாளுடன் இருக்கும் அமரக்கூடிய பிடி.

© Tamilgod.org  2012-2020

English - Tamil Word Meaning Finder. English-Tamil Phrases Translation, meanings and explanation.

English to Tamil Meaning Finder

FOLLOW US ON