அதிசாரம்

உஷ்ணபேதி புளியங்கொட்டைத்தோல் தென்னம்பாளை. அதிசாரபேதி அதிசாரவக்கிரம் தேன் சிறுகாய்ஞ்சொறி இருபூலா வறட் பூலா நீர்ப்பூலா சாதிக்காய் நீர் முள்ளிவிதை முத்தக்காசு குங்கிலியம் காட்டாத்திப்பூ கிராம்பு. கருங்கா லிப்பிசின் ஆவிரை புளியம்வேர் வாழை வெள்ளிலோத்திரம் மா துளம்பிஞ்சு கருவேல்

© Tamilgod.org  2012-2020

English - Tamil Word Meaning Finder. English-Tamil Phrases Translation, meanings and explanation.

English to Tamil Meaning Finder

FOLLOW US ON