அடுக்கு நந்தியாவட்டை

இதுவும் நந்தியாவட்டைபோன்றதுதான் ஆனால் இரண்டு முன்று அடுக்குகள் காணப்படும்.

© Tamilgod.org  2012-2020

English - Tamil Word Meaning Finder. English-Tamil Phrases Translation, meanings and explanation.

English to Tamil Meaning Finder

FOLLOW US ON