அக்கிரசந்தானி

ஜீவர்களுடைய நன்மை தீமைக ளெழுதப்படும் யம னுடைய குறிப்பேடு

Pronunciation akkira-cantāṉi

agrasaṃdhānī.

Register of good and bad actions of all beings, maintained by Yama; ஜீவர்களுடைய நன்மை தீமைக ளெழுதப்படும் யம னுடைய குறிப்பே

© Tamilgod.org  2012-2020

English - Tamil Word Meaning Finder. English-Tamil Phrases Translation, meanings and explanation.

English to Tamil Meaning Finder

FOLLOW US ON