அஃதே

அப் படியா!

Pronunciation aḵtē

அஃதே aḵtē

1. Indeed! அப் படியா! அஃதே யடிகளு முளரோ (சீவக. 1884). 2. All right! நீ கூறியது அமையுமென்னுங் குறிப்புச் சொல்.

அஃதை aḵtai

Name of the

© Tamilgod.org  2012-2020

English - Tamil Word Meaning Finder. English-Tamil Phrases Translation, meanings and explanation.

English to Tamil Meaning Finder

FOLLOW US ON